75,3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в малкия и среден бизнес у нас

неделя, 10 ноември 2019 19:43

................................................................

Първия Мецанин фонд, насочен изцяло към България, ще подкрепи компании с планове за разширяване и подобряване на дейността, включително и за навлизане на нови пазари.
Фонд на фондовете избра фонд мениджър за управлението на Фонд Мецанин/ Растеж, като средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Мецанин финансирането е алтернатива на традиционните възможности за привличане на финансов ресурс от страна на фирмите в страната, а имено банков кредит, капиталово финансиране и собствената си печалба.
На база извършената оценка на предложенията на участниците за посредник беше определен „Бългериан Мецанин Партнърс“ ДЗЗД. Партньори в екипа са Иван Христанов, Евгени Ангелов, Диана Аладжова и Лоид Шулц. Освен посочените лица, членове на обединението са „Ривър Стикс Кепитъл“ ЕАД (с едноличен собственик на капитала Елвин Гури) и Елеонора Сърбова. Екипът се състои от професионалисти с дългогодишен опит в управлението на фондове за дялови инвестиции, както в България, така и в чужбина. Партньорите са придобили своя професионален опит във водещи организации в сферата на управлението на инвестиции.
„Бългериан Мецанин Партнърс“ ще управлява 75,3 млн. лв. публични средства, като се очаква да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 28,5 млн. лв.
Инвестициите на фонда ще доведат до увеличаване на производителността и експортния потенциал на българския бизнес. Инструментът ще подкрепи развитието на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативна форма на финансиране за компании с планове за разширяване и подобряване на дейността, включително и за навлизане на нови пазари.
Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще е в диапазон от 4,9 млн. лв. до 13,7 млн. лв.
Инвестиционният период на инструмента ще продължи до края на 2023 година.

По информация на www.economy.bg, 21 октомври 2019